Notariusz Magdalena Giemza

Kancelaria Notarialna Katowice - Notariusz Magdalena Giemza

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku, a pobrany podatek wpłacić na rachunek właściwego organu podatkowego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają:

1) następujące czynności cywilnoprawne:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki;

2) zmiany umów wymienionych w punkcie 1 powyżej, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (z szczególnymi wyjątkami);

3) orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 powyżej.

 

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą:

1) od umowy sprzedaży:

 • nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,
 • innych praw majątkowych – 1%;

2) od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny:

– przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%,

 • przy przeniesieniu własności innych praw majątkowych – 1%;

3) od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności – 1% (z szczególnymi wyjątkami);

4) od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego – 2% (z szczególnymi wyjątkami);

5) od ustanowienia hipoteki:

 • na zabezpieczenie wierzytelności istniejących – od kwoty zabezpieczonej wierzytelności – 0,1%,
 • na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej – 19 zł;

6) od umowy spółki – 0,5%.

Aby uzyskać kompleksową informację o wysokości podatku od czynności cywilnoprawnych za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji dotyczących czynności notarialnych jest bezpłatne.