Notariusz Magdalena Giemza

Kancelaria Notarialna Katowice - Notariusz Magdalena Giemza

TAKSA NOTARIALNA

Taksa notarialna jest wynagrodzeniem przysługującym notariuszowi za wykonanie czynności notarialnych, a jej maksymalne stawki określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Co do zasady maksymalna stawka taksy notarialnej za czynności notarialne zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, za którą przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności, z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn albo w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Maksymalna stawka wynosi wówczas od wartości:

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;

3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Za dokonanie czynności notarialnych poza kancelarią notarialną maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie, wynosi:

1) w porze dziennej – 50 zł,

2) w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł

– za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu, przy czym za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

Do kwot wynikających z rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości 23%.

Aby uzyskać kompleksową informację o wysokości taksy notarialnej za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Udzielanie informacji dotyczących czynności notarialnych jest bezpłatne.

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

Stawki taksy notarialnej dla konkretnych czynności notarialnych:

AKTY NOTARIALNE:

Za sporządzenie aktu notarialnego jako maksymalną stawkę przyjmuje się całą stawkę obliczoną według wartości przedmiotu czynności notarialnej, z wyjątkami, w których stosuje się:

1/2 podstawowej stawki taksy notarialnej1/4 podstawowej stawki taksy notarialnej1/10 podstawowej stawki taksy notarialnejStałe stawki taksy notarialnej

1/2 podstawowej stawki taksy notarialnej – za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu,
 • umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 • umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 • umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 • umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.),
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 • umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustanowienie hipoteki, z wyjątkami wskazanymi poniżej,
 • przebieg licytacji lub przetargu,
 • przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 • umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492),
 • umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
 • umowę deweloperską,
 • umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 • umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.),
 • umowę przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 • umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego.

1/4 podstawowej stawki taksy notarialnej – za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 • losowanie nagrody,
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym,

a ponadto za sporządzenie projektu aktu notarialnego.

1/10 podstawowej stawki taksy notarialnej – za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

Stałe stawki taksy notarialnej – za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 • umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł;
 • umowę majątkową małżeńską – 400 zł;
 • testament – 50 zł;
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł;
 • testament zawierający zapis windykacyjny – 200 zł;
 • odwołanie testamentu – 30 zł;
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł;
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł;
 • pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł,

a ponadto za sporządzenie:

 • protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
 • protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł;
 • protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione powyżej albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł;
 • protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 • protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł.
 • protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł;
 • protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł;
 • innego protokołu – 200 zł;
 • aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu
 • poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne – 50 zł;
 • aktu poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym – 100 zł;
 • protokołu dziedziczenia – 100 zł;
 • czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego (z wyjątkami przewidzianymi w rozporządzeniu) – 400 zł;
 • projektu protokołu dziedziczenia – 100 zł;
 • protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem – 50 zł;
 • protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł;
 • zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30 zł.
WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI POŚWIADCZENIADORĘCZANIE OŚWIADCZEŃPROTESTYINNE CZYNNOŚCI
 

Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę.

 

Przy poświadczeniach maksymalna stawka wynosi:

1) za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

 • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
 • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;

2) za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;

3) za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;

4) za poświadczenie pozostawania przy życiu:

 • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
 • w innym celu – 30 zł;

5) za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

1) do 1000 zł włącznie – 5 zł;

2) powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł (z wyjątkami przewidzianymi w rozporządzeniu).

Za każdą rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publicznego maksymalna stawka wynosi 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 592, 908 i 1456), a za powyższą czynność kontynuowaną w drugim dniu i kolejnych dniach, maksymalna stawka wynosi 50% wyżej określonej stawki.

Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających paragraf 16 rozporządzenia maksymalna stawka wynosi 200 zł.