Notariusz Magdalena Giemza

Kancelaria Notarialna Katowice - Notariusz Magdalena Giemza

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, w zakresie przyznanych mu uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a dokonane przez niego zgodnie z prawem czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego.

 

W myśl ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

1) sporządza akty notarialne,

2) sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,

3) podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego,

4) sporządza poświadczenia:

 • własnoręczności podpisu,
 • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,
 • daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,

5) doręcza oświadczenia,

6) spisuje protokoły,

7) sporządza protesty weksli i czeków,

8) przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

9) sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,

10) sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

11) składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej,

12) sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

Wśród aktów notarialnych notariusz sporządza w szczególności:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny,
 • umowy zamiany,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy działu spadku,
 • umowy dożywocia,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu,
 • umowy (oświadczenia) ustanowienia hipoteki,
 • umowy (oświadczenia) ustanowienia służebności osobistych, gruntowych, przesyłu,
 • umowy (oświadczenia) ustanowienia użytkowania,
 • umowy przedwstępne,
 • umowy deweloperskie,
 • umowy majątkowe małżeńskie,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • umowy spółek,
 • pełnomocnictwa,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji,
 • testamenty,
 • oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
 • umowy zrzeczenia się dziedziczenia,
 • protokoły poświadczenia dziedziczenia.